• Ma-Vr: 8:00u- 17:00u
 • +32 3 239 31 47
 • info@bondec.be
 • PRIVACYBELEIDPrivacy - voorwaarden Bondec bvba

  Bondec bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
  Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht via email myprivacy@bondec.be

  Verwerkingsdoeleinden

  Bondec bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, dienstverlening, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

  Rechtsgrond(en) van de verwerking

  In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten.
  Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.
  Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

  Overmaken aan derden

  Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Bondec bvba groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Bondec bvba verbonden zijn of met enige andere partner fabrikant of leverancier van de gebruikte/geïnstalleerde materialen;

  Bondec bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

  Bewaarperiode

  De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en opvolging van uw (cv)installatie).

  Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

  De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

  Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
  –           zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  –           een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: myprivacy@bondec.be

  Direct marketing

  De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

  Klacht

  De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

  Vers BGDPR 01.02 dd 08/10/2018

  BEL ONS!
  VIND ONS!